Sázavský chrámový sbor

Historie sázavského chrámového sboru

První zmínka o chrámovém sborovém zpívání pochází od Stanislava Kuny, kováře ze Sázavy.

Základ ku zpěvu chrámovému zde v Sázavě dal řídící učitel Josef Hrbek v letech 1825. Byl vynikajícím varhaníkem. Zpěváky získával vlídným slovem a dobrou organizací jak v hudbě tak i zpěvu.

Po něm nastoupil v roce 1858 pan řídící učitel Karel Pešek, taktéž výtečný hudebník a zpěvák. Byl v té době i kapelníkem a učil hudbě mládež dospělou i nedospělou na všechny hudební nástroje.

Pěvecký chrámový sbor mu byl nadevše.

Od roku 1887 nastupuje do sázavské školy učitel Karel Štědrý z Jindic. Kromě školních povinností se rád a s láskou věnoval chrámovému sboru.

V roce 1910 se ujal vedení chrámového sboru řídící učitel p.Josef Pospíšil, který ochotně kráčel ve šlépějích svého předchůdce a to až do roku 1923.

Období od roku 1924 až do roku 1933 bohužel není v kronice zaznamenáno.

Teprve od roku 1934 se schází pěvecký sbor pravidelně jednou týdne u manželů Nejedlých, v nynější ulici Lipová, kde bylo k dispozici harmonium. Vedoucí sboru, zároveň i varhaník byl pan řídící učitel Josef Konečný. Byl to sbor převážně ženský. Snad jedině na Květnou neděli na pašije se přidali i muži.

V roce 1940 dokončil Václav Voskovec, který v té době přesídlil z Prahy do Sázavy, Svatoprokopskou staroslovanskou mši D dur věnovanou Sázavě. Na premiéru této mše si pozval hudebníky z Prahy. V kostele působil i jako vynikající varhaník.

Po roce 1940 musí opustit Sázavu benediktini a s nimi i páter Karel Method Klement, který nastupuje jako vychovatel ve Zdounkách. Na jeho místo přichází administrátor Eduard Váša. Ten nebyl příznivě nakloněn chrámovému sboru . V roce 1943 vyvrcholil konflikt mezi ním a sborem. Docela neomaleným způsoben zakázal sboru další činnost.

Po skončení války se opět na Sázavu vrací páter Karel Method Klement a ujímá se svého úřadu. Eduard Váša ihned odchází. V roce 1946 svolává páter Klement na faru původní chrámový sbor vedený Josefem Konečným. Chrámový sbor se už těžko schází až docela zaniká a proto si páter zve na velké svátky přespolní zpěváky.

V roce 1955 už ale nechtěl páter Klement shánět zpěváky po okolí a tak je na jeho popud založen svatoprokopský chrámový sbor nazvaný SCHS. Nácvik vedl, dirigoval a doprovázel na housle tehndejší kastelán pan Tejral. Na varhany hrál pan Antonín Marek z Dojetřic. Žen se ujala paní učitelka Maděrová. První se nacvičila na Vánoce Česká mše vánoční od Eduarda Marhuly. Následovala staroslověnská mše Karla Douši: Missa Glagolskaja. To už se dirigování ujal pan ing.Vladimír Zavadil, zvaný též po skautsku „Brouk“. Později se nacvičilo několik latinských mší z pozůstatku archivu pana řídícího Konečného.

Po odchodu pátera Klementa do důchodu sbor působí ještě necelé dva roky a až nový pan farář Sedlák si sborový zpěv nepřeje.

Rok 1960 – do Sázavy přichází pan Václav Fišer, bývalý kapelník z Lanškrouna. Hned se ujímá varhan. Svolává chrámový sbor ke Králům na první společnou zkoušku. Na zdejší farnost také přichází jako administrátor páter František Soukup, který má své hlavní sídlo v Ratajích a do Sázavy jen dojíždí. Pod jeho patronací se sbor rozjíždí naplno. To už vede zpěváky pan Jan Pardon. Za jeho vedení spolu s panem Pelikánem je provedena Missa pastoralis a Fibichova Missa brevis.

V roce 1971 zpívá sbor v televizním pořadu „Naše městečko“.

V roce 1976 se po odchodu pana Pardona sboru ujímá jeho dlouholetý zpěvák Jan Nepraš. Na varhany hraje pan Pelikán, později Karel Král ml, jeho sestra Marie Králová (Šimůnková). Sbor se schází na zkoušky pravidelně. Nacvičilo se mnoho českých a latinských mší a spoustu písní. Postupně přicházejí nový zpěváci, zpěvačky a varhanice. Od roku 1988 se postupně na varhany zacvičuje Jindřiška Lukešová (Richterová) a Bohunka Novotná (Havelková). Sbor zpívá při významných církevních svátcích a také uspořádá několik koncertů v koncertní síni u sv. Martina v Sázavě.

Pan dirigent Jan Nepraš díky své píli a vytrvalosti a asi i na úkor vlastní rodiny postupně rozmnožil notový archiv o spoustu krásných skladeb, které vlastnoručně rozepisoval po hlasech. Na vystoupení připravoval programy a krásně vyvedené plakátky. Za roky svého působení vytvořil i kroniky našeho sboru, kde je spoustu zajímavých informací o historii sboru, jeho zpěvácích, zpěvačkách a varhanících.

Ve sboru působil až do 17.1.2022, kdy nás náhle opustil. Ještě 9.1.2022 nám naposledy oddirigoval Českou mši vánoční od Edurda Marhuly. Asi už tušil, že se blíží jeho konec na této pozemské pouti. Postupně nám předával své zápisky a poslední kroniku, kterou vytvořil. Ke konci života měl velmi zhoršený zrak a tak už nemohl v kronice pokračovat.

Sbor se budeme i nadále snažit udržet. Doufáme, že přijdou noví zpěváci a zpěvačky a tato naše bohulibá činnost bude pokračovat.

Na varhany nás doprovází paní Jindra Richterová a paní Bohumila Havelková.

Zkoušky sboru jsou každý pátek na zdejší faře a to od 18:30 h do 20:00 h.

Rádi mezi sebou přivítáme každého, kdo má chuť zpívat a je ochoten této aktivitě věnovat kus ze svého času. Znalost not není podmínkou.

kontakt:
Jindra Richterová – e-mail
Bohumila Havelková – e-mail