Informace o provozu kamerového systému

Podle čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „nařízení“) je správce povinen informovat fyzickou osobu (subjekt údajů) o zpracování osobních údajů dle článku 13 nařízení.

Římskokatolická farnost Sázava Černé Budy, je správcem osobních údajů, které zpracovává provozováním kamerového systému se záznamem za účelem: – ochrany majetku farnosti.

Právní základ zpracování: – kamerový systém provozujeme na základě našich oprávněných zájmů v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Máme zájem na ochraně našeho majetku před protiprávním jednáním třetích osob. Z tohoto důvodu provádíme monitorování Parteru a interiéru budovy kostela s přístavbami. Okolní pozemky, které částečně zasahují do zorného pole kamer a nejsou v našem majetku jsou trvale rozostřeny nebo zastřeny.

Označení kamerového systému a monitorovaného prostoru: – kamerový systém a monitorovaný prostor farnosti je viditelně označen informační tabulí o správci kamerového systému a místu, kde je možné získat další informace o monitorování a uplatnění práv fyzické osoby (subjektu údajů). Lhůta uchování Instalované kamerové systémy zaznamenávají pořízený obrazový materiál a ukládají ho po dobu 72 hodin. Po této době jsou záznamy přehrány novým záznamem tedy likvidovány.

Způsob zpracování osobních údajů: – záznamy z kamerového systému jsou průběžně ukládány v úložišti záznamového zařízení kamerového systému, a jsou uchovávány a zálohovány po stanovenou dobu 72 hodin. Tato doba je nezbytná pro odhalení konkrétního protiprávního jednání. Pokud dojde k protiprávnímu jednání, mohou být ze záznamů pořízeny kopie a ty předány orgánům činným v trestním řízení a správním orgánům státní správy a je na ně vyhotoven záznam o činnostech zpracování. Osobní údaje nejsou předávány žádným jiným subjektům, do zahraničí, ani mezinárodním organizacím.

Vaše práva jako fyzická osoba (subjekt údajů – zaměstnanec, zákazník, návštěva, veřejnost,…): -máte právo od nás získat informace, zda o Vás údaje ve vztahu ke kamerovému systému zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům, právo na jejich výmaz, pokud se nejedná o záznam protiprávního jednání a pominul důvod jejich zpracování. Máte právo podat námitku proti jejich zpracování. Další informace o Vašich právech, o postupu jejich uplatnění a o zpracování osobních údajů ve farnosti Sázava Černé Budy můžete získat v dokumentu: “Pravidla pro uplatnění práv“


Pravidla pro uplatňování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů – vyřizování žádostí.

Abychom Vám usnadnili uplatňování Vašich práv, ale i podnětů, stížností, námitek a žádostí k ochraně osobních údajů, bylo zřízeno centrální místo pro jejich vyřizování.

Tímto místem je u nás správa poutního místa sv.Prokopa v Sázavském klášteře a pověřená osoba odpovědná za ochranu osobních údajů. (tel.777 907980)

Žádost k uplatnění práv je oprávněn podat:

 • a. subjekt údajů – fyzická osoba, o které jsou osobní údaje ve společnosti zpracovávány,
 • b. zákonný zástupce subjektu údajů, c. osoba zmocněná subjektem údajů.

Žádat lze o:

 • a. informaci, zda Vaše osobní údaje zpracováváme,
 • b. přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme,
 • c. opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů,
 • d. výmaz osobních údajů (právo být zapomenut),
 • e. podání námitky proti zpracování, na základě našeho oprávněném zájmu,
 • f. omezení zpracování osobních údajů pro určení, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků,
 • g. přenositelnost osobních údajů, které jste nám sami poskytli.

Žádost Farnosti Sázava Černé Budy je možné podat následujícími způsoby:

 • a. písemně na adresu: Římskokatolická farnost Sázava Černé Budy,Zámecká čp.75 285 06 Sázava ,emailem na adresu: sazavskyklaster@seznam.cz

Podaná žádost, abychom jí mohli zpracovat, musí obsahovat:

 • a. Vaši identifikaci pokud žádost podáváte za sebe nebo identifikaci žadatele a osoby, která je žadatele oprávněna zastupovat;
 • b. kontaktní údaje žadatele,
 • c. předmět žádosti – o co žadatel žádá, čeho se žádost týká, jaká svá práva uplatňuje, čeho konkrétně se domáháte,
 • d. podpis žadatele u listinné žádosti, emailová adresa u elektronické žádosti, případně podepsaná elektronickým podpisem

Po přijetí Vaší žádosti se musíme ujistit o Vaší totožnosti. Podle formy a povahy žádosti, po Vás můžeme vyžadovat ověření totožnosti například občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti. V případě pochybností o totožnosti žadatele, pokud nebude spolehlivě prokázána, nebude žádost vyřízena.

Dále Vás můžeme požádat o doplnění předmětu žádosti, případně jakého zpracování se týká, abychom jí včas vyřídili k Vaší spokojenosti. Lhůta pro vyřízení žádosti Vaše žádost bude vyřízena bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu můžeme v souladu s nařízením EU 2016/679 v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O jakémkoliv takovém prodloužení Vás do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad budeme informovat.

Náklady na vyřízení žádosti Vaše žádosti zpracováváme a vyřizujeme bezplatně. Budou-li podané žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, můžeme buď:

 • a. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; nebo
 • b. odmítnout žádosti vyhovět.

Žádost subjektu údajů může být odmítnuta, pokud:

 • a. totožnost žadatele, o níž jsou pochybnosti, se nám nepodaří ověřit;
 • b. jde o zjevně nedůvodnou nebo nepřiměřenou žádost, zejména protože se opakuje;
 • c. žadatelem je jiná osoba, než subjekt údajů, jehož se žádost týká,
 • d. žadatelem není zákonný zástupce subjektu údajů;
 • e. je-li žádost neoprávněná, protože překračuje rozsah práv subjektu údajů vyplývajících z nařízení či dalších dotčených právních předpisů;
 • f. subjekt údajů odmítne uhradit požadovaný poplatek. Pokud nebude možné žádosti vyhovět, sdělíme Vám důvody, proč nebylo možné žádosti vyhovět.

Zašleme Vám odmítnutí žádosti spolu s odůvodněním a poučením o Vašem právu podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud nebudete spokojeni s naší snahou plnit Vaše práva, máte právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7, emailová adresa: posta@uoou.cz, datová schránka: qkbaa2n