Článek 1 – NÁVŠTĚVNÍ SEZONA

 1. Hlavní návštěvní sezóna trvá od 1. května do 30. září příslušného roku. Vedlejší od 1.října do 30.dubna
 2. Objekt je v návštěvní vedlejší sezóně přístupný:
  1. leden, únor, březen, duben, říjen, listopad a prosinec
   pátek 13:00 do 17 hodin
   o sobotách, nedělích 9:30 do 17:hodin
   v době hlavní sezony přístupný:
  1. květen a září, od úterý do neděle od 9:30 do 17 hodin
  2. červen od úterý do neděle od 9:30 do 18 hodin
  3. červenec, srpen od úterý do neděle od 9:30 do 18 hodin
 3. Prohlídky se neprovádějí v době konání církevních obřadů, kulturních akcí a v dalších odůvodněných případech.
 4. Volně přístupné prostory areálu poutního místa sv. Prokopa v Sázavském klášteře se dle ročního období otevírají v době od 9:00 a uzavírají v době od 17:00 do 18:00 hodin. V době obřadů po jejich skončení.
 5. Návštěva objektu mimo stanovenou návštěvní dobu je možná pouze po předchozí dohodě se správou poutního místa sv. Prokopa v Sázavském klášteře.

Článek 2 – ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Volná část kostela pro veřejnost je otevřena v době hlavní sezóny.
 2. Návštěvnický okruh “Český patron sv. Prokop” je zpoplatněn.
 3. Pokladna pro návštěvnický okruh “Český patron sv.Prokop” umístěná v recepci na faře se otevírá v 9:00 a zavírá v 17:00 resp.18:00
 4. Pokladna může být též uzavřena v době, kdy v expozici probíhá komentovaná prohlídka.
 5. Interval mezi jednotlivými prohlídkami určuje kastelán poutního místa sv. Prokopa v Sázavském klášteře, jsou limitovány provozními podmínkami a bezpečností návštěvníků. Čas další možné prohlídky je v hlavní návštěvní sezóně vždy uveden na dveřích pokladny. Prohlídky zpravidla začínají každou v půl hodinu v hodinových intervalech.
 6. Prohlídka se koná za vedení průvodce ve skupinách o minimálním počtu 1 osoba. Maximální počet návštěvníků v jedné skupině je 10 osob v úrovni 1.patra kostela sv. Prokopa. Velikost skupin vychází z provozních možností objektu, z bezpečnostních hledisek a požárně bezpečnostního řešení. Výjimky povoluje kastelán poutního místa sv. Prokopa v Sázavském klášteře a to, že skupinám nad 10 osob lze zajistit rezervování prohlídky a rozdělení do několika skupin jdoucích po sobě, tak, aby v 1 patře byla pouze 1 skupina. Podmínkou je předem dohodnout písemně, telefonicky nebo e-mailem se správou poutního místa sv. Prokopa v Sázavském klášteře přesný den a čas zahájení prohlídky. Neohlásí-li se objednaná výprava alespoň 10 minut před sjednanou dobou prohlídky v pokladně objektu, ztrácí právo na rezervovanou prohlídku. Předem rezervované skupiny mají přednost.
 7. K předem rezervovaným skupinám, které nenaplní max. kapacitu prohlídky, je možné do max. počtu připojit jednotlivce.
 8. Vstupem do areálu poutního místa sv.Prokopa v sázavském klášteře se návštěvník zavazuje respektovat návštěvní řád a pokyny zaměstnanců Římskokatolické farnosti Sázava Černé Budy.

Článek 3 – VSTUPNÉ

 1. Za prohlídku zpřístupněných částí poutního místa sv. Prokopa v Sázavském klášteře se platí vstupné předem, v hotovosti nebo elektronickým platebním prostředkem v českých korunách na pokladně poutního místa na faře. Vstupné je stanoveno cenovým výměrem platným pro příslušný rok a vydaným Římskokatolickou farností Sázava-Černé Budy. Výměr je k nahlédnutí u pokladny a v kanceláři poutního místa sv. Prokopa v Sázavském klášteře. Zakoupením vstupenky se návštěvník zavazuje respektovat pokyny zaměstnanců Římskokatolické farnosti Sázava-Černé Budy.
 2. Návštěvníci jsou povinni se přihlásit bez vyzvání při zakoupení vstupenky o nárok na slevu a prokázat se platným průkazem/dokladem.
 3. Návštěvníci jsou povinni se přihlásit bez vyzvání při zakoupení vstupenky o nárok na slevu a prokázat se platným průkazem/dokladem.
 4. Platnost vstupenky propadá, nedostaví-li se návštěvník včas k zahájení prohlídky. Zakoupené vstupenky již nelze vrátit.
 5. Návštěvníci jsou povinni vstupenku uschovat po celou dobu prohlídky a na požádání ji kdykoliv předložit.
 6. Slevy ze vstupného jsou poskytovány dětem a mládeži od 6 do 17 let, studentům do 26 let po předložení platného průkazu, seniorům od 65 let po předložení platného dokladu totožnosti, držitelům průkazů ZTP, ZTP/P po předložení platného průkazu.
 7. Vstup zdarma je poskytován dětem do 6 let i v organizovaných skupinách, držitelům průkazu ZTP/P – pouze průvodcům/doprovodu po předložení platného průkazu, dětem a mládeži do 18 let, kteří jsou držiteli průkazu ZTP, ZTP/P, Nárok na bezplatný vstup dítěte do 6 let může uplatnit i dospělý, který zaplatil snížené vstupné (senioři, studenti do 26 let atp.).

Článek 4 – PROHLÍDKA KULTURNÍ PAMÁTKY

 1. Děti ve věku do 15 let mají do památkových objektů povolen vstup jen v doprovodu dospělých, kteří odpovídají za soulad jejich chování s požadavky návštěvního řádu.
 2. Odpovědnost Římskokatolické farnosti Sázava Černé Budy za případné škody vzniklé návštěvníkům se řídí obecně závaznými předpisy.
 3. V celém areálu poutního místa sv. Prokopa v Sázavském klášteře jsou návštěvníci povinni dbát zvýšené opatrnosti: zvláště při pohybu v těsné blízkosti kostela a kryptě, na schodištích, v prostorách se zúženým a sníženým profilem, při chůzi po nerovném a kluzkém povrchu, dodržovat zásady ochrany zdraví a osobní bezpečnosti.
 4. Při vzniku nepředvídatelných událostí (např. požár) se bezpodmínečně řídit pokyny kastelána a průvodců.
 5. Jakékoli poranění či nevolnost během prohlídky je návštěvník povinen neprodleně ohlásit průvodci, který zajistí odpovídající ošetření.

Článek 5 – OCHRANA KULTURNÍCH PAMÁTEK A BEZPEČNOST SBÍREK

 1. Návštěvníci jsou povinni uposlechnout pokynů zaměstnanců Římskokatolické farnosti Sázava Černé Budy. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu a sbírek, bude návštěvník z areálu poutního místa sv. Prokopa v Sázavském klášteře vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je areál poutního místa sv.Prokopa v Sázavském klášteře neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných předpisů.
 2. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do areálu poutního místa sv. Prokopa v Sázavském klášteře zakázán.
 3. Návštěvníci nesmí vstupovat do areálu poutního místa sv. Prokopa v Sázavském klášteře se zbraněmi a do vnitřních prostor poutního místa sv. Prokopa v Sázavském klášteře se zvířaty.
 4. Vstup do areálu poutního místa a zejména kostela sv. Prokopa v Sázavském klášteře není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo nevhodném oděvu.
 5. V okamžiku zjištění ztráty či poškození umělecko-historických předmětů během prohlídky jsou všichni návštěvníci, kteří se v tu dobu nacházejí v prostorách areálu poutního místa sv. Prokopa v Sázavském klášteře, povinni podrobit se veškerým bezpečnostním opatřením (případně i osobní prohlídce, provedené příslušníky Policie ČR).
 6. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat areál poutního místa sv. Prokopa v Sázavském klášteře. Zejména je zakázáno:
  1. dotýkat se stěn a vystavených předmětů, psát nebo malovat po zdech a stěnách, rýt do nich nebo je jakkoli poškozovat
  2. rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a audio přístrojů, hlasitými projevy a podobnou činností) výklad průvodce a ztěžovat návštěvníkům prohlídku
  3. fotografování při výkladu
  4. fotografování pro komerční účely bez předchozí domluvy a povolení
  5. pořizovat video a audio nahrávky
  6. kouřit v prostorách celého areálu poutního místa sv. Prokopa v Sázavském klášteře,, manipulovat s otevřeným ohněm a světlem v celém areálu objektu
  7. jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiéru, vstupovat do něj se zmrzlinou, nápoji atd.
  8. tábořit v areálu poutního místa sv. Prokopa v Sázavském klášteře, vylepovat zde plakáty a jinak narušovat klid a pořádek
  9. jezdit jízdními koly v areálu poutního místa sv. Prokopa v Sázavském klášteře (kromě vozíků pro tělesně postižné a dětských kočárků) a parkovat i motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory. Jízdní kola lze v objektu odkládat výhradně jen tam, kde jsou zřízeny k tomu určené stojany na kola
  10. pohyb psů a jiných zvířat v poutním kostele sv. Prokopa v Sázavském klášteře není povolen, jejich přístup do expozic je zakázán. Výjimka platí pouze pro vodící a asistenční psy
  11. Nedodržení výše uvedených podmínek mohou být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného.
 7. Za porušení návštěvního řádu a za způsobené škody odpovídá návštěvník zaměstnanci Římskokatolické farnosti Sázava-Černé Budy.
 8. Areál objektu je monitorován bezpečnostními kamerami, které jsou výhradně určeny k zajištění bezpečnosti objektu. Záznamové zařízení je blokováno proti neoprávněnému zneužití.
 9. Výjimku z návštěvního řádu může ve zdůvodněných případech povolit farář nebo jím pověřený kastelán poutního místa sv. Prokopa v Sázavském klášteře.

Článek 6 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Přání, pochvaly, stížnosti a připomínky mohou návštěvníci uplatnit písemně přímo na objektu do knihy přání a stížností, která jim bude na požádání kastelánem či průvodcem objektu předložena. Kromě toho má návštěvník možnost obrátit se ústně, písemně či telefonicky na Římskokatolickou farnost Sázava-Černé Budy.
 2. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1.července 2021.

Vypracoval: kastelán poutního místa sv. Prokopa v Sázavském klášteře Ivo Knížek

Schválil: Farář: P. JCLic. PhDr. Mgr. Radim Cigánek