Logo IROP

Obnova svatoprokopského poutního areálu na Sázavě

Sázavský klášter se řadí mezi nejvýznamnější památky z doby utváření přemyslovského státu. Jedná se o třetí nejstarší mužský klášter v Čechách. V době jeho založení se jednalo o velmi významné centrum slovanské liturgie a vzdělanosti. Založení kláštera úzce souvisí s počátky české státnosti a kultury. I přes tyto atributy je Sázavský klášter v porovnání s dalšími významnými památkami ležícími v blízkosti Prahy bohužel opomíjen a stojí stranou zájmu návštěvníků. Významu této památky neodpovídá ani technický stav jednotlivých objektů, ani jejich návštěvnost.

Cílem projektu je zvrátit tento stav. Navrácení některých objektů farnosti v rámci církevních restitucí byl pro farnost impulsem pro snahu o oživení sázavského klášterního areálu a navrácení mu jeho bývalé slávy. Tento cíl je pro farnost zásadní, jelikož naplňuje poslání, které farnosti v podstatě vždy měly, tj. posilování soudržnosti místních společenství, šíření vzdělanosti, kultury a křesťanských hodnot. Snahou je lépe využít potenciál, který památka nabízí, zvýšit návštěvnost areálu ze strany turistů a vyzdvihnout význam tohoto poutního místa. Zároveň je projekt realizován ve snaze o celkové oživení areálu. Cílem je do areálu více přitáhnout místní obyvatele a zvýšit jeho využitelnost pro místní kulturní a spolkové aktivity.

Předmětem projektu je památková obnova objektů, které jsou v majetku Římskokatolické farnosti Sázava – Černé Budy. Především bude provedena komplexní památková obnova kostela sv. Prokopa, který je ústřední budovou klášterního areálu a zároveň významným poutním místem, protože v kryptě uchovává i ostatky svatého Prokopa. Dále pak dojde k dokončení záchrany torza gotického trojlodí s věží a fary. Součástí projektu je i revitalizace zahrady mezi těmito objekty. Všechny objekty jsou zapsány v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek jako národní kulturní památka.

Po realizaci projektu bude kostel kromě bohoslužebných účelů využit i pro pořádání kulturních akcí. V rámci kostela dojde i ke zpřístupnění veřejnosti doposud nepřístupných prostor (tzv. zimní kaple a severní empory, ve které bude instalována expozice). Dále budou v rámci projektu provedeny záchranné práce na torzu gotického trojlodí s věží, které jsou hlavní dominantou kláštera. Technicky bude rehabilitována fara, která dlouhá desetiletí chátrá a její současný stav neumožňuje její využití. Ve faře bude zprovozněno infocentrum a dále multifunkční sál, který bude sloužit jako společenská místnost, zázemí pro organizované skupiny návštěvníků, pro setkávání místních obyvatel a spolků a také jako zázemí pro kulturní aktivity pořádané v kostele.

Projekt je financován z evropských zdrojů v rámci priority 3 Integrovaného regionálního operačního programu.

Předpokládané výdaje projektu: 120,9 mil. Kč