Podporovatelé farnosti a poutního místa sv.Prokopa

Naší farnost a poutní místo sv. Prokopa na Sázavě podporuje duchovně i hmotně řada dobrodinců, za tuto pomoc jsme velmi vděční. Na dobrodince často pamatujeme v modlitbě před Bohem a zvláště u oltáře při mši svaté.

Jsou to především ti, kteří se za nás modlí, zvláště naši staří a nemocní. Dále je to velká řada dobrovolníků a pomocníků, kteří různými způsoby podporují naší farnost a poutní místo. Také dostáváme řady hmotných i finančních darů na účet farnosti, v hotovosti, nebo do pokladniček v kostelích či u kostelů.

Pokud jde o větší finanční podporu jde zejména o níže uvedené, ale nejen je.

Veřejné zdroje

Fondy EU, IROP

(integrovaný regionální operační program), prostředky na regionální rozvoj distribuované přes Centrum regionálního rozvoje Ministerstva pro místní rozvoj.

logo Centrum pro regionální rozvoj
logo Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo kultury ČR

logo Ministerstvo kultury ČR

Granty na opravy památkových objektů udělované přes obce s rozšířenou působností.
Dále Program restaurováním movitých kulturních památek.

Město Sázava

znak města Sázava

Poskytlo bezplatně kostel sv Martina pro využití farností během opravy kostela sv. Prokopa a dalšími způsoby pomáhá farnosti.


Soukromí dárci

Opatství Panny Marie a sv. Jaronýma v Emauzích

v Praze 2, dlouhodobě podporuje naší farnost a poutní místo sv. Prokopa

znak opatství Emauzy

Firma Vobosystém

příspěvky na opravu varhan v kostele sv. Matouše v Ratajích a na další opravy ve farnosti. zapůjčením automobilu aj.

logo firmy Vobosystém

Firma Warhorse studios

přispěla v roce 2015 na výměnu a opravu svítidel v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Stříbrné Skalici.

logo firmy Warhorse

Firma JSKOVOLAK

pro farnost vyrobila drobnější kovové předměty (stojan na svíce, kotlík na kadidlo, aj.) a poskytla automobil pro stěhování mobiliáře kostela.

Firma XPIS

pro farnost spravuje počítače a pomáhá s péči o sofware i hardware.

Logo firmy XPIS